زهرا کمال فرمتقاضی پناهندگی به همراه دو فرزندش ده ماه در فرودگاهی در روسیه سرگردان بود بالاخره توانسته اجازه ورود به کانادا بگیرد.زهرا کمالفر و فرزندانش آنا و دیوید در مدت این ده ماه در دستشویی فرودگاه حمام می کردند و روی زمین می خوابیدن

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment