حضور صفایی فراهانی در برنامه ۹۰

No Comment - Post a comment

قسمت اول – صفایی فراهانی به موضوع دیرکرد در اطلاع رسانی نامه فیفا به سازمان پاسخ می‌دهد. (مدت ۳ دقیقه)

قسمت دوم – صفایی فراهانی برای نخستین بار رو در روی هاشمی قرار می‌گیرد. (مدت ۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه)

قسمت سوم – صفایی فراهانی به صحبت‌های مصطفوی پاسخ می‌دهد. (مدت ۱ دقیقه و ۸ ثانیه)

قسمت چهارم – صفایی فراهانی برای دومین بار در برابر هاشمی قرار می‌گیرد و او را به طور کامل از صحنه به در می‌کند.(مدت ۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه )

قسمت پنجم – آخوندی، سخنگوی سازمان، کمی از بار شکست سازمان کم می‌کند و اتهامی منطقی به صفایی فراهانی نسبت می دهد. (مدت ۵۶ ثانیه)

قسمت ششم – صفایی برای بار دوم در برابر آخوندی قرار می‌گیرد و با جمله‌ی سنگین « چرا می‌گویید مسئله شما ، مسئله فوتبال است» او را به آرامش می‌رساند. به نظر من این جنجالی‌ترین بخش مناظره دو طرف است. (مدت ۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه)

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment