داروی روان گردان (ال اس دی LSD )

No Comment - Post a comment

دکتر وحيد بهروان به پرسش های خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا پيرامون ال اس دی پاسخ می دهد.

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment